Week1เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
1
10-14 ส.ค.58
โจทย์ :
- สร้างแรงบันดาลใจ/สร้างฉันทะในการเรียนรู้
-เรื่องที่อยากเรียนรู้
-ชื่อหน่วยการเรียนรู้

Key  Question
นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร?
ทำไมถึงอยากกเรียนรู้เรื่องนี้?

เครื่องมือคิด
Brainstorms :
-ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้
วัน จันทร์ (1 ชั่วโมง)
ชง :
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน เช่น ฟาร์ม แปลงนา บ้านมัธยม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร?" "มีใครทำอะไรที่ไหนบ้าง? แล้วทำอย่างไร"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจโรงเรียน
ใช้:
วาดภาพสิ่งที่ประทับจากการเดินสำรวจโรงเรียนภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินสำรวจโรงเรียน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนนอกกะลา
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงโรงเรียนนอกกะลา
- พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่ประทับใจจากเดินสำรวจโรงเรียน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
- เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด
- การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้Walk and talk : เดินสำรวจโรงเรียน
Card & Chart : เรื่องที่อยากเรียนรู้ ใน Q.2/58
Blackboard Share : ชื่อหน่วย
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-บรรยากาศภายในโรงเรียน
 -วิดีโอของโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียน
-นิทาน
-เพลง
วันอังคาร (1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอ "เกี่ยวกับโรงเรียนนอกกะลา"
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด " นักเรียนเห็นอะไรบ้างและรู้สึกอย่างไร? "
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอของโรงเรียน
ใช้:
วาดภาพโรงเรียนของฉันเป็นกลุ่ม
# การบ้านให้นักเรียนไปคิดเรื่องที่อยากเรียนรู้พร้อมกับตั้งชื่อหน่วยที่น่าสนใจ#
วันพุธ หยุดวันแม่

วันพฤหัสบดี(1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง "โรงเรียนนอกกะลา"
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร? เพราะเหตุใด?"


พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย

- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเชื่อม:
- ครูแจกกระดาษการ์ดให้นักเรียนแต่ละคนโดยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องที่อยากเรียนรู้ 1 เรื่อง ต่อการ์ด 1 แผ่น (Card & Chart)
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่ต้องการเรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อหน่วยร่วมกัน
ใช้:
นักเรียนวาดภาพประกอบชื่อหน่วย
วันศุกร์(1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างตลอดทั้งสัปดาห์?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้:
พิมพ์ภาพจากก้านกล้วย
ชง:
-ครูพานักเรียนทำไอศกรีมแสนอร่อย
-ครูอธิบายอุปกรณ์และวิธีการทำ
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่าจากของเหลวจะกลายเป็นน้ำแข็งได้อย่างไร? เพราะอะไร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการทดลอง
ใช้:
ได้ทำไอศกรีม


- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


บันทึกหลังสอน
                    สัปดาห์แรกของการเปิดเรียนใน Q2/58 พี่อนุบาล 2 ต่างก็มีเรื่องราวมาเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆได้ฟังถึงประสบการณ์ดีๆในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา  คุณครูได้พาเด็กๆเดินสำรวจรอบๆบริเวณโรงเรียนของเรา  ครูใช้คำถามว่า" เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้าง? รู้สึกอย่างไร? เห็นใครทำอะไรบ้าง? พี่อนุบาล 2 สามารถบอกสิ่งตนเองเห็น และความรู้สึกของตนเองได้ อย่าง เช่น
พี่โอบอ้อม  : หนูเห็นพี่วัวกับลูกของพี่วัวค่ะ พี่วัวรักลูกของมันค่ะ
พี่แก้ม : หนูเห็นป้ายชื่อโรงเรียนที่ทำให้คนรู้จักชื่อโรงเรียนของเราค่ะ
พี่ฟอร์ด : ผมเห็นป้อมยามครับ มีป้อมยามไว้จะได้ไม่มีขโมยเข้ามาในโรงเรียนเราครับ
พี่หนุน : ผมเห็นแปลงนาและดีใจที่ต้นข้าวโตขึ้นครับ
วันต่อมาครูให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโรงเรียนนอกกะลาเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องที่เด็กๆอยากเรียนรู้ใน
 Q2 ผ่านการวาดภาพ มีเด็กๆบางส่วนที่อยากเรียนรู้เรื่องสัตว์ในโรงเรียน และเรื่องฟันต่อจาก Q1  ทุกคนได้ร่วมกันตั้งชื่อหน่วยที่จะเรียนรู้ใน Q.2/58 คือ เรามาทำอะไรที่นี่”  ตลอดทั้งสัปดาห์สิ่งที่สังเกตเห็นเด็กๆ มีความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้  และกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกันกับคุณครูและเพื่อน ด้านการเขียนพี่ ๆอนุบาล 2สามารถจดจำและเขียนชื่อจริง นามสกุล ชื่อเล่นของตนเองได้ดีขึ้นจาก Q1 ค่ะ
............................................................................................

Q.2/58

Week 1

ระหว่างวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558


 สำหรับสัปดาห์แรกก็จะเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน ก็จะเริ่มต้นการเรียนรู้ที่โรงเรียน พาเด็กออกไปสำรวจบริเวณรอบๆโรงเรียน โดยครูกระตุ้นคำถาม เด็กๆเห็นอะไรบ้าง โดยผ่านตึกธุรการ อาคารพี่ประถม อาคารพี่มัธยม และสิ่งต่างๆรอบโรงเรียน  หลังจากนั้นก็ให้พี่ๆวาดภาพใส่กระดาษ A 4เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ไปสำรวจมา พี่ๆทำงานเร็จตรงเวลาวาดภาพได้ตรงกับสิ่งที่พบเห็น ส่วนใหญ่ก็จะวาดเกี่ยวกับโรงเรียนมีครู นักเรียนกิจกรรม PBL 

ก็จะเปิดคลิปให้พี่ๆดู เกี่ยวกับการบริหารการทำงานของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา หลังจากนั้นครูกกะตุ้นคำถาม ว่าเด็กๆดูคลิปอะไร เขาทำอะไร พี่ๆเห็นใครบ้าง หลังจากนั้นครูก็ให้พี่ๆนั่งเป็นกลุ่มทำงานช่วยกัน  โดยให้วาดภาพโรงเรียนในฝันว่าอยากให้โรงเรียนเป็นอย่างไร โรงเรียนมีใครบ้าง
สัปดาห์วันแม่


วันอังคาร 11สิงหาคม 2558
กิจกรรมจิตศึกษาเนื่องจากวันพุธเป็นวันแม่ จึงพาทำกิจกรรมทำพวงมาลัยดอกจากกระดาษทิชชู โดยครูให้นอนท่าปลาดาว Body scan เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสำคัญของแม่  ประมาณ 5 นาที ต่อด้วยท่า Brain Gym ต่อด้วยสื่อที่จะใช้ในการทำกิจกรรม เด็กๆเห็นอะไร เหมือนอะไรบ้าง แล้วพี่ๆ คิดว่าเราจะทำอย่างไร คนที่น่ารักจะช่วยยกมือตอบ  ครูแนะนำอุปกรณ์ มี กระดาษ A4 สี 1แผ่น กระดาษทิชชู แผ่น สีคนละ 2 แท่ง  สร้างขอตกลงก่อนส่งอุปกรณ์ คนที่น่ารักก่อนรับและส่งพี่ๆจะไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม คนที่ได้แล้วจะวางสิ่งของไว้ที่หน้าบ้สนของตนเอง หลังจากที่ส่งเสร็จแล้วครูก็แนะนำวิธีการทำคนที่มีพี่มือที่แข็งแรงก็จะม้วนพี่กระดาษให้ชนกัน พี่ๆสามารถม้วนได้ พอม้วนคบหกชิ้นแล้ว ส่วนการประกอบเป็นพวงมาลัยครูก็จะช่วยประกอบให้เนื่องจากถ้ากระดาษทิชชูโดยกาวเยอะๆจะทำให้กระดาษทิชชูละลาย  และให้เด็กเขียนคำลงไปในกระดาษ ช่น หนูรักแม่  โดยครูจะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง  หลังจากเลิกเรียนก็ได้แจกให้เด็กนำไมมอบให้แม่ในวันแม่ที่บ้าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น