Week5

Week 5  (7- 11 ก.ย. 58)

เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและการใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่นได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
5
7 - 11 ก.ย. 58
โจทย์ :
บทบาทบุคลากรในโรงเรียน
-ครู
-ผู้ปกครอง
-นักเรียน
-ช่างซ่อมบำรุง
-แม่ครัว/แม่บ้าน
-บรรณารักษ์
-คนสวน

Key Question
-ทำไมต้องมีโรงอาหาร? 

Brainstorm :
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปสำรวจ
Think Pair Share :
ความเหมือนความต่างของบุคคลและสถานที่
Black board Share :
ความสัมพันธ์ของสถานที่ต่างๆและบุคคล
Wall Thinking :
- นักเรียนวาดรูปโรงอาหารของเรา
- เขียนสรุปเกี่ยวกับสถานที่ที่จับได้เป็นกลุ่ม

Show and Share :
นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน
-บุคลากรในโรงเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- โรงอาหาร
- ห้องดนตรี
- เกมจับคู่
- บัตรคำสถานที่ต่างๆ
วันจันทร์ ( ชั่วโมง )
ชง:
- ครูพานักเรียนไปสำรวจโรงอาหารและพูดคุยกับแม่ครัวถึงบทบาทหน้าที่ของแม่ครัว
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดดังนี้
"นักเรียนจะทำอย่างไรเมื่อมาใช้โรงอาหาร?"
"นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้าง? รสชาติเป็นอย่างไร?"
"นักเรียนจะใช้โรงอาหารร่วมกับน้องอย่างไร?"
"นักเรียนจะช่วยดูแลโรงอาหารอย่างไร?"
"นักเรียนคิดว่าแม่ครัวมีหน้าที่อะไรบ้าง?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจโรงอาหารและบทบาทของแม่ครัว
ใช้:
นักเรียนวาดรูปโรงอาหารของเราและเขียนสรุปการใช้โรงอาหารและบทบาทของแม่ครัวลงในสมุดนักสำรวจน้อย
วันอังคาร( 1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูพานักเรียนไปสำรวจห้องดนตรี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไรบ้าง?นักเรียนคิดว่าทำไมถึงต้องมีห้องดนตรี?"เราจะช่วยดูแลห้องดนตรีและเครื่องดนตรีอย่างไร?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปสำรวจห้องดนตรี
ใช้:
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องดนตรีเครื่องดนตรีและนักเรียนสรุปร่วมกันจากการไปสำรวจห้องดนตรีและเขียนลงในสมุดนักสำรวจน้อย

วันพุธ ( ชั่วโมง )
ชง :
- ครูพานักเรียนเล่นเกมจับคู่สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าสถานที่กับบุคคลเกี่ยวข้องกันอย่างไร?" เช่น ทำไมแม่ครัวถึงอยู่ที่โรงอาหาร?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ

วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูให้นักเรียนจับรูปภาพสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเป็นกลุ่ม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "แต่ละสถานที่ใครบ้าง ทำหน้าที่อะไร ทำไมต้องมีสถานที่เหล่านี้ ?

เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
ใช้ :นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับสถานที่ที่จับได้เป็นกลุ่ม

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้:
นักเรียนเขียนสรุปการเรียนรู้สัปดาห์ที่ 5

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ที่ไปสำรวจ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมจับคู่

ชิ้นงาน
- นักเรียนวาดรูปโรงอาหารของเรา
- เขียนสรุปเกี่ยวกับสถานที่ที่จับได้เป็นกลุ่ม
- สมุดนักสำรวจน้อย


ความรู้
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องและการใช้สถานที่ร่วมกับผู้อื่นได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทานและการ์ตูนที่ได้ดู รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
-การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

บันทึกหลังสอน

                      สัปดาห์ที่ 5 เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนและบุคคล พี่ๆ อ.2ได้เดินสำรวจโรงอาหาร  ได้พูดคุยกับคุณป้าแม่ครัว คุณครูใช้คำถามว่า "ถ้าโรงเรียนไม่มีแม่ครัวเด็กๆจะทำอย่างไร?" พี่ฟอร์ด: ให้คุณแม่ทำอาหารให้ครับ พี่ชิน : ห่อข้าวมาจากที่บ้านครับ  แล้วถ้าไม่โรงอาหารเราจะทานข้าวที่ไหน?พี่น้ำ : ทานในห้องเรียนครับ  พี่หยก : ปูเสื่อทานนอกอาคารค่ะ วันต่อมาพี่ได้สำรวจห้องดนตรีของโรงเรียนว่ามีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง รวมถึงคุณครูให้พี่ๆดูแล อูคูเลเล่ ของตนเองที่ใช้เรียนใน Q2 ด้วย พี่ๆช่วยกันบอกวิธีดูแลเครื่องดนตรี
พี่โอบอ้อม : เล่นแล้วให้เก็บใส่กล่องค่ะ
พี่เป้ : ไม่บิดหมุนสายเล่นครับ
จากนั้นได้ทบทวนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่ไปสำรวจมารวมถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ ด้วย ซึ่งแต่ละบุคคลมีหน้าที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร พี่ๆสามารถบอกได้ว่าแตะละคนมีหน้าที่อะไร เช่น
พี่หนุน : ผมมีหน้าที่เรียนหนังสือครับ
พี่หนูยิ้ม : คุณครูสอนหนังสือค่ะ
 พี่ป๋อ : พี่มอสกวาดใบไม้ครับ
อีกทั้งพี่ๆ อ.2 ได้ทำการทดลองไข่นิ่ม ว่าเกิดจากกอะไรทำไมไข่ถึงนิ่ม ให้สังเกตไข่ที่แช่ในน้ำเปล่ากับแช่ในน้ำส้มสายชู เด็กๆ ช่วยกันสังเกตและบอกว่าไข่ที่แช่ในน้ำส้มสายชูจะมีฟองเกิดขึ้นและไข่จะดันน้ำขึ้นลงๆไปมา พี่นโม :บอกว่า น้ำส้มสายชูกัดเปลือกไข่ๆจึงนิ่มครับ  เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ค่ะ
 .......................................................................................................................................................................................................................................................

สัปดาห์ที่ 5  Q.2 / 2558    (วันที่  7 - 11 ก.ย. 58)
            กิจกรรมยามเช้าของทุกวันตามปกติ  เด็ก ๆ ทุกคนจะเข้าแถวเตรียมตัวเดินไปทำกิจกรรมหน้าเสาธง 

 เมืื่อกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จสิ้น พี่อนุบาล 2 และน้องอนุบาล 1  เดินตามรอยเท้าเพื่อกำกับสติ ให้เด็กได้อยู่กับตัวเอง จิตใจจดจ่อ            08.30 -  09.00 น. กิจกรรมสุนทรียะทุกเช้าวันจันทร์   ครูจะเล่านิทานให้เด็ก ๆ ได้ฟัง   สัปดาห์นี้ครูฝนจัดกิจกรรมการเล่านิทาน เล่าไปวาดไป  เด็กๆ ทุกคนให้ความสนใจ  และคิดจินตนาการตามรูปที่ครูููวาด  ครูให้เด็กๆแสดงความคิดเห็นว่าเป็นรูปอะไร วันพุธเด็ก ๆ เล่นเกมเป่าหนังยางชนเสา

วันพฤหัสบดี ครูน้องกับครูอ้อ พาเด็ก ๆเพลงตามสมัยนิยม(เพลงนามีรู) 09.00 -09.30 น.  กิจกรรมจิตศึกษา

วันจันทร์  ครูหนิงนำทำกิจกรรมจิตศึกษา (การใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า) เด็กสัมผัสลูกฟักข้าว คำถามที่ใช้ คือ  เด็ก ๆ สัมผัสลูกฟักข้าวแล้วรู้สึกอย่างไร ผิวของฟักข้าวทั้งสามผลมีความแตกต่างกันหรือไม่?  แตกต่างกันอย่างไร ?  ลูกฟักข้าวมมีลักษณะอย่างไร? คล้ายอะไร?  เมื่อสัมผัสแล้วคิดถึงอะไร  ?  และสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง ?

Body  Scan  


                                         Brain gym

วันอังคาร ครูน้องนำทำกิจกรรมจิตศึกษา  

วันพฤหัสบดีครูอ้อ นำจิตศึกกษา โดยใช้เมล็ดมะค่าแต้แปลงร่างเป็นตัวอักษรต่าง ๆ 

09.30 - 10.00น. กิจกรรม PBL

 เด็ก ๆ เดินสำรวจเพืื่อเรียนรู้ที่โรงอาหารที่โรงอาหารมีอะไรบ้าง?   มีหน้าที่ทำอะไร ?   เกี่ยวข้องกับเราไหม ?  ถ้าไม่มีแม่ครัวทำอาหารเราจะทำอย่างไร ?อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในครัวที่พบเห็นเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง ?  ครูจะเปิดโอกาศให้พี่ได้สังเกตเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีในการสำรวจโรงอาหาร  กลับมาสรุปที่ห้องหลังจากที่ไปสำรวจมาแล้วครูแจกใบงานให้พี่ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 


ไปสำรวจโรงอาหาร

            วิชาคณิตศาสตร์ครูเปิดวีดิโอเกี่ยวกับการบวกเลข การที่ได้ดูนิทานจะทำให้พี่ๆมีเทคนิควิธีการบากเลขได้ง่ายมากขึ้น หลังจากที่เปิดวีดิโอให้ดูแล้วพี่ก็จะพูดเล่นๆถามเพื่อน ว่า 1+1 ได้เท่าไร ครูฝนก็จะให้พี่ทำงานเกี่ยวกับการโยงเส้นสิ่งของกับตัวเลข

สัปดาห์นี้เด็กๆค่าจำนวนเลข 8   การบวกกวรลบจำนวนไม่เกิน  8     

          

       วิชาภาษาไทย

เรียนเกี่ยวกับพยัญชนะไทย 44 ตัว โดยให้พี่ๆมีส่วนร่วมโดยนำพยัญชนะมาติดเรียงกันทีละตัวแล้วให้พี่ออกมาทีละคนตามเลขที่

พละ

กิจกรรมพิเศษ
สัปดาห์นี้พี่ป.4   ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับน้องๆอนุบาล ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น