Week8Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆ และสถานที่ต่างๆในชุมชนตลอดจนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
8
28 ก.ย.- ต.ค. 58
โจทย์
ความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
Key Question
นักเรียนคิดว่าแต่ละอาชีพมีความสำคัญอย่างไร?

เครื่องมือคิด
Brainstorm :
ร่วมแสดงความคิดเห็นความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
Think Pair Share :ความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
Black board Share :              - ความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆและสถานที่ต่างๆ
- ทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
Wall Thinking :
-วาดภาพครอบครัวของฉัน
Show and Share
นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- นิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข
- นิทานเรื่อง ชุมชนของหนู
เกมโยงคู่บุคคลกับสถานที่
วันจันทร์ ( ชั่วโมง )
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนมีความสัมพันธ์กับครอบครัวอย่างไร?"
เชื่อม :
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจากนิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข
ใช้ :
นักเรียนวาดภาพครอบครัวของฉัน

วันอังคาร( 1ชั่วโมง)
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าครอบครัวสำคัญอย่างไร?" และทำไมจึงต้องมีบ้าน?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว
ใช้ :
ทำป๊อบอัพครอบครัวของหนู

วันพุธ ( 1ชั่วโมง)
ชง:
- ครูเล่านิทานเรื่อง "ชุมชนของหนู" ให้นักเรียนฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่ามีอาชีพอะไรบ้าง? แต่ละอาชีพสำคัญอย่างไร ? และอยู่ที่ไหน?"
 เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ชุมชนของหนู
ชง:
-ครูให้นักเรียนโยงจับคู่ภาพอาชีพกับสถานที่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของอาชีพและสถานที่มากขึ้น
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาชีพและสถานที่ต่างๆ
ใช้:
โยงคู่รูปภาพบุคคลและสถานที่

วันพฤหัสบดี ( 1ชั่วโมง)
ชง:
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนคิดว่าเราจะใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียนอย่างไร ?"
เชื่อม:
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
ใช้:
สรุปการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 8 นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 8
ใช้ :
สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ 8
ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวจากนิทานเรื่อง ครอบครัวมีสุข
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัว
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง ชุมชนของหนู
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอาชีพและสถานที่ต่างๆ
- ทบทวนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ 8
ความรู้
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของโรงเรียน อาชีพต่างๆ และสถานที่ต่างๆในชุมชนตลอดจนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะ
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้

ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทานและการ์ตูนที่ได้ดู รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
-การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

 บันทึกหลังสอน


                    สัปดาห์ที่ 8  ในสัปดาห์นี้พี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของโรงเรียน ครอบครัว อาชีพ และสถานที่ต่างๆรวมถึงทบทวนถึงการปฏิบัติตนในการใช้สถานที่ต่างๆในโรงเรียน ข้อตกลงของห้องเรียน ผ่านการ์ตูนและนิทาน ครูใช้คำถามถ้าเราไม่มีบ้านได้ไหม แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้าง ?
 พี่หนุน : ถ้าไม่มีบ้านผมจะไปอยู่วัดครับ
 พี่ต้นกล้า : ทุกคนต้องมีบ้านครับเพราะบ้านคือที่อยู่อาศัยครับ
ครูใช้คำถามถ้าไม่สบายเราต้องไปหาใคร? แล้วทำไมไม่ไปหาคุณครู ?
 พี่โอบอ้อม : ไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอค่ะ 
พี่ฟอร์ด : ไปหาคุณครูไม่ได้ครับ คุณครูต้องสอนหนังสือครับ
พี่เป้: แต่ตอนมาโรงเรียนเราไม่สบายคุณครูก็เอายาให้เรากินได้ครับ 
แล้วเวลาที่เราอยู่บ้านกับอยู่ที่โรงเรียนเป็นอย่างไรคะ?
พี่แป้ง : อยู่ที่บ้านหนูเล่นแต่มาโรงเรียนหนูมาเรียนค่ะ
พี่แก้ม : อยู่ที่บ้านหนูดูทีวี มาโรงเรียนหนูมาเรียนกับมาเล่นกับเพื่อนๆ ค่ะ
และทบทวนกับวิธีการเล่นที่สนามเด็กเล่นที่ถูกวิธี พี่ๆอนุบาล 2  ได้ทำป๊อบอัพครอบครัวของหนู ทุกๆคนตั้งใจทำมากทุกชิ้นจึงออกมาสวยงามทีเดียวค่ะ  และในวันศุกร์พี่ๆอนุบาล 2 ได้ร่วมกันทำไข่ตุ๋นแสนอร่อยค่ะ  
 สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Q.2/58 ทั้งคุณครูและเด็กๆ ร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.2 และร่วมกันออกแบบรูปแบบการนำเสนอให้กับผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับที่เด็กๆได้เรียนรู้มา ซึ่งพี่อนุบาล 2 ได้ช่วยกันแสดงละครเกี่ยวกับสถานที่ เช่น โรงเรียน วัด สถานีรถไฟ โรงพยาบาล และตลาด ได้แสดงร่วมกันกับน้องๆอนุบาล 1  ในวันที่ 7- 9 ตุลาคม 2558 มีผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักร่วมให้กำลังใจและชื่นชมความงอกงามของเด็กๆ ร่วมกัน หลังเสร็จกิจกรรมทั้งคุณครู ผู้ปกครอง
และเด็กๆร่วมกันห่อข้าวมารับประทานด้วยกันค่ะ และในตอนบ่ายของวันศุกร์ได้มีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของระดับชั้นอนุบาล ร่วมกันกับคุณครูและผู้ปกครอง

................................................................................................................................................


      สัปดาห์ที่ 8  (วันที่ 28กันยายน  2558 ถึง วันที่ ตุลาคม 2558) 
ในทุกเช้าทุกคนเข้าแถวร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนต้องได้ทำทุกคน ถึงแม้ว่าจะมาโรงเรียนสายไม่ทันเคารพธงชาติ แต่คนที่มาสายก็ต้องผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงดังเช่นคนอื่นๆ 
หลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จจะเป็นช่วงนาทีทองของเด็กอนุบาลที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัว เด็กๆและครูได้ปฏิสัมพันธ์กันอย่างเพื่อนร่วมโลก เราเรียนรู้ธรรมชาติร่วมกันดังเช่นธรรมชาติเป็นครูของเรา ธรรมชาติสอนให้เราเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและเห็นคุณค่าของกันและกัน08.30 - 09.00 น. เป็นช่วงเวลาของกิจกรรมสุนทรียะ เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนานเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างน้องอนุบาล 1 กับพี่อนุบาล 2
**พี่หนุนทำท่าทางอากัปกิริยาอาการต่างให้เพื่อนๆและน้อง ๆ ทาย อย่างสนุกสนาน***
                                                                  

09.00 - 09.30 น.   กิจกรรมจิตศึกษา 

       จิตศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การนอน body scan  ให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจเข้า-ออก รู้สึกผ่อนคลายร่างกายด้วยท่าปลาดาว 5 นาที
จากนั้นเด็ก ๆ ลุกขึ้นนั่งบริหารสมองทั้ง 2 ซีกไปพร้อม ๆ กัน ด้วยท่า Brain Gym 2-3 ท่า เพื่อเตรียมความพร้อม มื่อเด็กนิ่งพร้อมจะทำกิจกรรมแล้ว ครูให้เด็กสังเกตสิ่งของที่วางตรงหน้าครูว่ามีอะไรบ้าง ครูใช้คำถามถามเด็กด้วยคำถามที่หลากหลายเพื่อให้เด็กเกิดกระบวนการคิดในสิ่งที่เด็กเห็น จากนั้นครูแนะนำอุปกรณ์และส่งอุปกรณ์ให้กับเด็ก โดยครูจะส่งอุปกรณ์ไปทีละคน และทุกคนจะไหว้กันอย่างนอบน้อมแล้วรับอุปกรณ์แล้วจึงส่งต่อให้กับเพื่อนคนต่อไปอย่างนอบน้อม  เมื่อทุกคนได้รับอุปกรณ์แล้ว ครูจะแนะนำชื่อกิจกรรมและสาธิตวิธีการทำ รวมถึงข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกัน  และเด็กลงมือปฏิบัติทีละคนโดยครูจะเชิญคนที่พร้อมออกมาทำกิจกรรมก่อน  

** ท้ายสุดของกิจกรรมจิตศึกษา ครูและศิษย์มอบความรักให้แก่กันด้วยการสวมกอดก่อนจะไปนั่งเป็นแถวตามกลุ่มเพื่อเรียน PBL. 
                                                     
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558  ครูหนิงร่วมทำกิจกรรมจิตศึกษาโดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "สายใยแห่งรัก"
          กิจกรรมจิตศึกษาชื่อกิจกรรมว่า "สายใยแห่งรัก"  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อ พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน มีสติ จดจ่อ   โดยครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้ที่อยู่ในกระถางกระเบื้องใบเล็ก ๆ ที่ครูตั้งไว้กลางห้อง ซึ่งเป็นต้นไม้ของพี่อนุบาล 2 ได้นำมาไหว้ครูในวันไหว้ครูที่ผ่านมา ความรักความปรารถนาของครูและลูกศิษย์ที่มีต่อกันเปรียบเสมือนสายใยแห่งรักที่ทั้งคู่ได้สร้างสายใยแห่งรักร่วมกัน 

 ครูนำกระดาษ A 4 มาให้เด็กได้ค่อย ๆ ถักทอสายใยรักด้วยการฉีกกระดาษให้ยาวที่สุดแล้วนำไปเชื่อมสายใยรักที่กระถางต้นชวนชม  เด็ก ๆทุกคนถักทอสายใยรักด้วยความตั้งใจ

ท้ายสุดของกิจกรรมจิตศึกษา ครูและศิษย์มอบความรักให้แก่กันด้วยการสวมกอดก่อนจะไปนั่งเป็นแถวตามกลุ่มเพื่อเรียน PBL. 

                                  

                                                       body scan

ท่า Brain Gym 
 

09.30-10.00 น. กิจกรรม PBL.   สัปดาห์ที่ 8 ของ Q. 2 / 58 เป็นการทบทวนองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาทั้ง Q.2  เตรียมพร้อมสรุปองค์ความรู้ทั้งหมดในสัปดาห์ต่อไป 

      

                เด็ก ๆ และครูร่วมกันสรุปโครงงานเรื่อง "เรามาทำอะไรกััันที่นี่ ?" 

   

                       


    วิทยาศาสตร์  ทดลองทำไข่ตุ๋นสุดอร่อย  


 กิจกรรมกลางแจ้ง เก้าอี้ดนตรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น