Week2

 เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และอยากเรียนรู้โดยให้เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
17-21 ส.ค. 58
โจทย์:
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

Key Question
นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างและอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงเรียน ?

เครื่องมือคิด
Brainstorms:
-ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและฟัง
-ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
Think Pair Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Black board Share : สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Wall Think : วาดภาพสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Show and Share : นำเสนอชิ้นงาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
-ครู
-นักเรียน

สื่อและแหล่งเรียนรู้
-นิทานเรื่อง"กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน
-เพลง"โรงเรียนนอกกะลา"
- การ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง "โรงเรียนแสนสุข "


วันจันทร์ ( 1ชั่วโมง)
ชง :
- ครูเล่านิทานเรื่อง "กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน"
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ถ้าให้นักเรียนเลือกเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องอยากจะเป็นอะไร? เพราะเหตุใด?"
เชื่อม:
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานที่ฟัง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียน
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้

วันอังคาร ( 1 ชั่วโมง )
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง "โรงเรียนนอกกะลา"
- ครูใช้คำถามกระตุ้นกระตุ้นการคิด " ทำไมถึงเรียกว่าโรงเรียนนอกกะลา "
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟัง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียน?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้

วันพุธ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
-ให้นักเรียนดูการ์ตูนอนิเมชั่น เรื่อง "โรงเรียนแสนสุข "
-ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนเห็นอะไร? รู้สึกอย่างไร?" "ถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ์ตูนที่ดู
ใช้ :
นักเรียนปั้นดินน้ำมันโรงเรียนของเราเป็นกลุ่ม
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง )
ชง :
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง "โรงเรียนนอกกะลา"
 - ครูพานักเรียนทำการทดลองเพาะเมล็ดทานตะวันเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นทักษะชีวิต
- ครูอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันทำการทดลอง
ใช้:
ได้ทำการทดลองเพาะเมล็ดทานตะวัน

วันศุกร์ ( 1 ชั่วโมง )
ชง:
-ครูให้นักเรียนสังเกตุเมล็ดทานตะวันจากการทดลองเมื่อวาน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนสังเกตุเห็นอะไรบ้าง ? นักเรียนคิดว่าเมล็ดทานตะวันใช้เวลากี่วันในการงอก ?
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการทดลอง
ชง:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "ตลอดทั้งสัปดาห์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง?"
เชื่อม :
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์
ใช้:
วาดสรุปสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

ภาระงาน
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทานเรื่อง " กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน"
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงที่ได้ฟัง
-แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้

ชิ้นงาน
- ปั้นดินน้ำมันโรงเรียนของหนู
- วาดสรุปสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ความรู้ :
สามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และอยากเรียนรู้ โดยให้เหตุผล เพื่อ สร้างความเข้าใจของตนเองได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- การเลือกใช้เครื่องมือ เช่น ดินสอ สี กระดาษ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและดูแลตนเองได้
ทักษะการคิด :
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการฟังนิทาน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- สามารถอธิบายให้เหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่ตนอยากเรียนรู้
- การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะสื่อสาร
- อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่ม เข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครู ผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะการสังเกต
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
- กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆมีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน


         บันทึกหลังสอน           

               สัปดาห์ที่ 2  แล้ว ซึ่งคุณครูได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนผ่านนิทาน และการดูการ์ตูน  รวมถึงการร้องเพลงร่วมกัน  จากนั้นคุณครูและเด็กๆร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน พี่ ๆ อ.2 สามารถบอกได้ตามความเข้าใจของตนเองได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น
พี่กุ้ง :
ช่วยดูแลพี่หนังสือนิทานเวลายืมและส่งคืนค่ะ
พี่ป๋อ :
 มาเรียนร่วมกับเพื่อนครับ
พี่เต้ : ตั้งใจทำงานและส่งตรงเวลาครับ
จากนั้นพี่ๆ อ.2 ได้บอกสิ่งที่อยากเรียนรู้ เช่น
พี่โอบอ้อม :  เราจะใช้ห้องน้ำอย่างไรคะ ?
พี่หนุน :  สถานที่ต่างๆมีไว้ทำอะไร/ทำไมต้องมีครับ?
พี่ดิน :  เราจะใช้ห้องสมุดอย่างไรครับคำอธิบาย: C:\Users\`SUBPORT LPMP\Desktop\DSC02060.JPGวันต่อพี่ๆ อ.2 ได้ทดลองเพาะเมล็ดทานตะวัน คุณครูได้ถามว่า เมล็ดทานตะวันจะใช้เวลากี่วันถึงจะงอกและเราจะดูแลอย่างไรบ้าง ซึ่งพี่ๆ อ.2 ต่างช่วยกันตอบ เช่น พี่น้ำ : 10 วันครับ พี่แป้ง : 20 วันค่ะ พี่นโม 1 เดือนครับ  พี่หยก : รดน้ำค่ะ พี่ฟอร์ด : ใส่ปุ๋ยครับ  พี่ๆ อ.2 สนใจและให้ความร่วมมือทำกิจกรรมในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีค่ะ

.........................................................................................................................................................................................

 

   Q.2 /58

  Week 2  (วันที่ 17-21 สิงหาคม 2558) 

 เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและอธิบายสิ่งที่ตนเองรู้และอยากเรียนรู้โดย ให้เหตุผลเพื่อสร้างความเข้าใจของตนเองได้          ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กรู้แล้วและสิ่งที่เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มโดยครูให้เด็กยกมือตอบทีละคน และครูให้เด็กแต่ละกลุ่มปั้นสถานที่ที่ตนเองอยู่ (เรื่องเรามาทำอะไรที่นี่?)
สัปดาห์ที่ 2 ของ Q.1  /2558     พี่อนุบาล 2 ได้เรียนรู้สาระการเรียนรู้หน่วยบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กเรียนรู้โครงงานเรื่อง "เรามาทำอะไรที่นี่?"  ครูสร้างแรงบัลดาลใจให้กับเด็กโดยพาเด็กเดินสังเกตการรอบบริเวณโรงเรียนหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับพี่ในช่วงเช้า
เวลา 08.30 - 09.00  น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหน้าตึกพี่อนุบาล 2 กับน้องอนุบาล1กิจกรรมจิตศึกษา  ในวันอังคารที่18 สิงหาคม 58  ครูหนิงลงจิตศึกษากับพี่อนุบาล 2 โดยเชื่อมโยงจากสัตว์เลี้ยงในโรงเรียนที่เด็กได้พบเห็นขณะที่เดินปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติรอบโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าโดยการสัมผัสลูบคลำ (ไข่ไก่/ ไข่เป็ด /ไข่นกกระทา) ดมกลิ่น มองดู เขย่าไข่เพื่อฟังเสียง  เด็กฝึกการสังเกตเปรียบเทียบและเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของตนเองโดยครูกระตุ้นด้วยคำถามเพื่อให้เด็กได้ใช้ทักษะการคิดต่าง ๆ   


Body scan 


Brain  Gym
กิจกรรม PBL
 ครูอ้อเล่านิทานเรื่อง "กุ๋งกิ๋งไปโรงเรียน" และให้เด็กดูคลิปวีดิโอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเกี่ยวกับนิทานที่ฟังและเชื่อมโยงเนื้อหาในหน่วยที่เรียน เช่น "นักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียน?"

 วิชาวิทยาศาสตร์
เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน โดยการเพาะเมล็ดทานตะวันในตะกร้า เด็กได้สัมผัสดินและเมล็ดพันธุ์ ได้ใช้ทักษะการสังเกตไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น